اعضا هیات علمی دائمی بخش معدن عبارتند از:

 dreskandari محمود اسکندری نسب
رتبه علمی: استادیار پایه ۱۳
رشته: مهندسی معدن (فرآوری مواد معدنی)
پست الکترونیک:

eskandari@zarand.ac.ir

meskandarim1@gmail.com

 

 H1 علی الهی
رتبه علمی: استادیار پایه ۳۵
رشته: زمین شناسی(اقتصادی)
پست الکترونیک:

elahi@zarand.ac.ir

elahia1343@gmail.com

 

 H2 مهدی ایرانمنش
رتبه علمی: استادیار پایه ۳۳
رشته: زمین شناسی (اقتصادی)
پست الکترونیک:

iranmanesh@zarand.ac.ir

iranmaneshm@yahoo.com

 

 H3 منصوره بهزادی
رتبه علمی: استادیار پایه ۱
رشته: شیمی (شیمی تجزیه)
پست الکترونیک:

m.bezadi85@yahoo.com

 

 

 H4 حمید خوشدست
رتبه علمی: استادیار پایه ۴
رشته: مهندسی معدن (فرآوری مواد معدنی)
پست الکترونیک:

khoshdast@uk.ac.ir

khoshdat_hamid@yahoo.com

  

 H5 علیرضا شاکر
رتبه علمی: استادیار پایه ۱۶
رشته: زمین شناسی (سنگ شناسی، ژئوشیمی)
پست الکترونیک:

shaker@zarand.ac.ir

 

 

 H6 وحیده شجاعی
رتبه علمی: استادیار پایه ۳
رشته: مهندسی معدن (فرآوری مواد معدنی)
پست الکترونیک:

v.shojaei@uk.ac.ir

 

 

 H7 سید علی شجاعت الحسینی
رتبه علمی: استادیار پایه ۲۴
رشته: مهندسی معدن (استخراج)
پست الکترونیک:

shojaatalhosseini@gmail.com

 

 H8 سید مهدی موسوی نسب
رتبه علمی: استادیار پایه ۱۹
رشته: مهندسی معدن (استخراج)
پست الکترونیک:

mousavinasab@zarand.ac.ir

 

 

  نسرین محمدی
رتبه علمی: استادیار
رشته: ریاضی
پست الکترونیک:

mohamadi@zarand.ac.ir